Ofertę wierceń i sondowań (sondowanie dynamiczne sondą lekką DPL i ciężką DPH) wzbogaciliśmy o badania lekką płytą dynamiczną oraz płytą sztywną VSS. Są to badania terenowe, które przeprowadzamy na działce Klienta. Ich cechą charakterystyczną jest to, że wykonuje się je na bezpośrednio na powierzchni terenu (bez kłopotliwej i czasochłonnej ingerencji w grunt, jak przy wierceniach czy popularnym sondowaniu). Celem jest szybkie zbadanie zagęszczenia oraz nośności podbudów. Badania terenowe płytą dynamiczną i VSS pozwalają także wstępnie oszacować parametry geotechniczne. Pomagają one bardzo szybko uzyskać wyniki, dlatego szczególnie polecamy je dla inwestycji, w których od badania gruntu zależy podjęcie dalszych prac budowlanych. Wielu inwestorów jest związanych umowami z przedsiębiorstwami, dla których działają jako podwykonawcy. Przekroczenie terminu prac może dla takich firm oznaczać wysokie kary umowne. Płyta dynamiczna i VSS pozwala szybciej uzyskać badania gruntu i uniknąć potencjalnych strat.

Badania płytą sztywną VSS

Płyta sztywna VSS pozwala wyznaczać moduł odkształcenia gruntu Ev i tym samym szybko oznaczać nośność podłoża gruntowego oraz zagęszczenie powierzchni (do głębokości do 50 cm). Metoda ta wykorzystywana jest do:

  • pomiarów osiadania gruntu wskutek obciążeń statycznych,
  • wyznaczania pierwotnego modułu odkształceń EV1,
  • wyznaczania wtórnego modułu odkształceń EV2,
  • obliczania wskaźnika odkształceń gruntu Io,
  • wyznaczania nośności podłoża.

Badanie VSS obejmuje pomiar odkształceń pionowych wybranej warstwy podłoża za pomocą nacisku statycznego, który jest wywierany przez okrągłą płytę stalową. Siłownik hydrauliczny z manometrem pozwala na wywieranie nacisku na podłoże. Średnica płyty, przyrost obciążenia jednostkowego oraz przyrost osiadań dla określonego zakresu obciążeń to czynniki wpływające na wartości modułów. Wskaźnik zagęszczenia to iloraz pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Badanie lekką płytą dynamiczną

Lekka płyta dynamiczna została zaprojektowana z myślą o ocenie nośności gruntu oraz kontroli zagęszczenia nawierzchni (np. podbudów czy podłoża drogowego). Ta metoda badania terenowego cieszy się rosnącym zainteresowaniem, ze względu na szybkość wykonania połączoną z precyzją pomiarów. Stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych badań z odwiertami czy sondowaniem. W Europie Zachodniej płyta dynamiczna jest wykorzystywana w budownictwie jako jedna z oficjalnych metod służących do określania nośności podłoża (m.in. w Niemczech ta metoda badań jest zgodna z miejscowymi normami budowlanymi i rozporządzeniami prawnymi). Badanie polega na obciążeniu dynamicznym płyty o średnicy 30 cm i ciężarze 10 kg. Z płytą połączony jest rejestrator. Ma on za zadanie bezpośredni odczyt wartości osiadań oraz wyliczenie średniej osiadania. Kolejnym krokiem jest obliczenie, na podstawie osiadań, modułu dynamicznego Evd. Za pomocą tabeli korelacyjnej wylicza się wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is.