Zapoznaj się z naszą ofertą


Usługi Opis
BADANIA GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE
I GEOTECHNICZNE

-Wykonywanie wierceń:
*rdzeniowanych
*sznekowych
*sondą rdzeniową RKS
-Wykonywanie sondowań:
*CPT / CPTU
*DPL / DPM / DPH
-Opracowywanie:
*dokumentacji geologiczno inżynierskich
*dokumentacji hydrogeologicznych
*dokumentacji badań podłoża gruntowego
*opinii geotechnicznych
-Nadzór geologiczny nad wierceniami

OBSŁUGA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA
BUDÓW

-Nadzór nad pracami wiertniczymi
-Odbiory podłoża gruntowego
-Ocena stanu gruntu
-Doradztwo w zakresie posadowienia
 dróg, budynków oraz obiektów inżynierskich

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

-Opracowywanie programów
monitoringu wód podziemnych
-Pobór wód podziemnych
-Monitoring ilościowy
 (pomiary zwierciadła wód podziemnych)
-Monitoring jakościowy
(analiza laboratoryjna)

PRZETWARZANIE ODPADÓW
PRZEMYSŁOWYCH
(pogórniczych)

-Dokumentacja odbioru odpadów
-Opinie ekologiczne
-Recycling odpadów mineralnych
(popioły, żużle, odpady)

WDRAŻANIE I OBSŁUGA SYSTEMÓW
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

-Kompleksowa obsługa ZKP
w kopalniach kruszywa
-Kompleksowa obsługa ZKP
w wytwórniach mas bitumicznych

UZYSKIWANIE KONCESJI NA WYDOBYCIE KRUSZYWA 
PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE (WIERCENIE) ORAZ OBSŁUGA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH 
NADZÓR GEOLOGICZNY INWESTYCJI W RAMACH BIURA INŻYNIERA KONTRAKTU